Pravne podlage

Pravne podlage

Kazalo
Naročanje živil

Naročanje živil

Javni zavodi kot so šole in vrtci so pomembni porabniki hrane, zato morajo pri nabavi hrane upoštevati pravila javnega naročanja.

Področje naročanja živil je urejeno s področno zakonodajo javnih naročil, ki določa obvezna ravnanja naročnikov, ponudnikov in podizvajalcev pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj, med njimi sta najpomembnejša:

Spodbujanje lokalno trajnostne oskrbe s hrano je eden izmed pomembnih ciljev Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti 2015-2025. Ta je usmerjena v zagotavljanje varne hrane v celotni živilski verigi, vzpostavljanje, ohranjanje in krepitev zdravih prehranjevalnih navad prebivalcev Republike Slovenije ter zagotavljanje zadostne preskrbljenosti prebivalstva s kakovostno in zdravju koristno hrano, pridelano in predelano na trajnostni način.

Čeprav si javni zavodi prizadevajo naročati kakovostno hrano, so živila, ki so predmet dobav, pogosto cenovno ugodna, a lahko sporne kakovosti na račun njene pridelave in predelave ter dolge poti od »njive do krožnika«. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je zato v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo pripravilo Priporočila za javno naročanje živil, ki se še posebej osredotočajo na pogoje in načine za zagotovitev kratkih verig pri javnem naročanju živil.

Da bi zeleno javno naročanje čim prej zaživelo v praksi je Inštitut za trajnostni razvoj izdelal Priporočila za zeleno javno naročanje ekoživil, ki so namenjena predvsem organizatorjem prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in strokovnemu osebju, ki se pri svojem delu srečuje z javnim naročanjem živil.

Vsa druga veljavna zakonodaja s področja naročanja živil je dostopna na spletni povezavi Ministrstva za javno upravo (Direktorat za javno naročanje).